Over de kracht van systeemopstellingen organisaties | Financieren in Balans

Steeds meer directeur-eigenaren, (directie-)teams en andere stakeholders ontdekken het

Organisatieopstellingen kunnen een krachtig instrument zijn als steun bij organisatievraagstukken.

Denk aan bijvoorbeeld:

  • Leiderschapsvraagstukken: Wie heeft het hier voor het zeggen? Is de juridisch eigenaar ook systemisch eigenaar? Hoe gaan we om met zelfsturende teams?
  • Investeringsbeslissingen: Welk effect heeft de keuze voor financier X, investeerder Y of subsidieverstrekker Z?
  • Groeivraagstukken: Wat gebeurt er als we kiezen voor een nieuwe product-marktcombinatie, franchise, een nieuwe vestiging, export etc?
  • Samenwerking: Hoe kunnen we effectief samenwerken?
  • Reorganisatie of andere ingrijpende gebeurtenissen: Hoe nemen we ‘schoon’ afscheid? Wat heeft een hoog verloop te vertellen? Wie hebben een hoge prijs betaald?
  • Ordeningskwesties: Welke plek heeft de oprichter? Is er rebellie?
  • Verstoringen of conflicten in of om het (directie-)team: Als je naar je mede-aandeelhouder of mede-directeur kijkt, wie zie je dan echt? Wat maakt dat besluitvorming zo taai verloopt? Wat is er wezenlijk aan de hand?
  • Het nemen van beslissingen: Kies ik het ene of het andere of iets dat daaraan voorbij gaat?
  • Opvolging: Hoe zorgen we ervoor dat de plek  daadwerkelijk vrij en beschikbaar is voor de opvolger?

 

Ook intuïtief is waardevolle informatie beschikbaar

In vele (organisatie-)opstellingen in en buiten Nederland is gezien dat we intuïtief over bruikbare informatie beschikken waarvan we ons in het dagelijkse leven niet of nauwelijks bewust zijn.

Testimonial 5 Aangetrokken meedoen

Ander perspectief, verfrissende inzichten en nieuwe oplossingsrichtingen

Met waarneming vanuit het systemisch perspectief (het gedachtengoed achter organisatieopstellingen) krijgen we toegang tot verfrissende inzichten en oplossingsrichtingen die eerder on(der)belicht bleven.

Testimonial 3 Praktisch bruikbaar
Testimonial opstellingen -1 op andere manier kijken veel om over na te denken

Systemische begeleiding individueel of in een groep

Systemisch begeleiden doen we individueel of in een groep. Het is niet nodig dat de ‘echte’ (directie-, project- of advies-) teamleden, medewerkers, klanten of andere betrokken stakeholders in persoon aanwezig zijn.  In systemische begeleiding werken we met systemische vragen. Afhankelijk van de situatie kunnen we werken met representerende voorwerpen en/of met menselijke stand-ins.

Respect voor privacy van mensen en organisaties

Niet alleen mensen maar ook organisaties zijn gebaat bij respect voor privacy. Als we werken in een team of groep en/of met menselijke stand-ins is het niet een vereiste dat degene die een vraagstuk inbrengt, aan de andere deelnemers details vertelt over zijn of haar functie, organisatie of een feitelijke situatie. Ook is het niet vereist dat de namen van stakeholders, managers, medewerkers, klanten, merken et cetera aan andere deelnemers bekend zijn.

Testimonial 7 Verbinding houden met gevoel

Voor wie?

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met (corporate) organisaties en vanuit zijn of haar eigen functie wil kijken naar het geheel van het (corporate) organisatiesysteem. Sommige workshops organisatieopstellingen hebben een specifiek thema dat aantrekkelijk is voor specifieke doelgroepen.

Informeer naar het programma 2019

Bel of mail om te informeren naar het programma 2019

Als je toch nog een 'maar' voelt. Vragen en antwoorden

Wat is een organisatiesysteem?

Bij organisatieopstellingen of bij systemische coaching of systemisch adviseren kijken we naar een organisatie als levend systeem.
Een team vormt een systeem. Een organisatie vormt een systeem. Net zoals een familie een systeem vormt.

Een systeem betekent dat buiten de grenzen van dat systeem er anders uitziet dan binnen in dat systeem.
Een systeem is een ook een geheel van uitgesproken en onuitgesproken regels en afspraken.

In de systeembenadering kijken we vooral naar de manier waarop afzonderlijke onderdelen wisselwerking vertonen met elkaar, en naar hun plaats in het geheel.

De meeste innerlijke en openlijke conflicten die we tegenkomen, lijken weerspiegelingen van onopgeloste innerlijke en openlijke conflicten in het systeem erom heen.
Een systeem als geheel heeft andere eigenschappen dan de som der delen. Een systeem maakt altijd deel uit van een groter systeem.

 

 

 

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een methodiek van systemisch werken.
In een opstelling geeft in 3D het innerlijk beeld weer zoals een vraaginbrenger naar zijn of haar situatie beleeft.

Een korte schets van een organisatieopstelling:

Bij een organisatieopstelling is er iemand, of een (directie-)team, dat een actueel vraagstuk heeft, een facilitator, en daarnaast eventueel deelnemers die als representant beschikbaar zijn. Of voorwerpen die als representant kunnen dienen.
Onder begeleiding van een facilitator formuleert een vraaginbrenger zijn of haar vraag.
Meestal gaat hieraan een kort intake interview vooraf.
In overleg tussen de vraaginbrenger en de facilitator worden voor enkele belangrijke elementen voorwerpen en/of levende mensen als representant, stand-in, gekozen.
(bijv. functionarissen, team, product, klant(groep), financier of andere stakeholders, maar ook meer abstracte begrippen als de toekomst, focus, of andere elementen)
In overleg tussen vraaginbrenger en facilitator zijn er 2 mogelijkheden: ofwel de vraaginbrenger stelt de representanten op in de ruimte, in overeenstemming met zijn/haar innerlijk beeld bij de situatie. Ofwel de representanten stellen zichzelf op door een plaats te kiezen in de ruimte.
Vervolgens begeleidt de facilitator het bevragen van representanten naar hun lichamelijke gewaarwordingen. Het bijzondere is dat hieruit doorgaans informatie naar voren komt die relevant is voor de vraaginbrenger in zijn of haar vraagstuk. Zonder dat die representanten iets hoeven te weten over de situatie, datgene waarvoor zij representant zijn of van de vraaginbrenger. Daarop volgen mogelijk enkele interventies. Gedurende de opstelling blijft de facilitator in contact met de vraaginbrenger en met de representanten. Na afloop worden de representanten uit hun representerende rol ontslagen. Doorgaans volgt er een kort nagesprek tussen vraaginbrenger en facilitator.

 

Wat is een opstelling NIET?

Een opstelling is niet een rollenspel of een toneelstuk

 

Hoe bereid ik me het best voor op een organisatieopstelling?

Om aan een systeemopstelling deel te nemen is
specifieke voorkennis of voorbereiding niet nodig.
De beste voorbereiding is een open, belangstellende houding.

Ik ben een rationeel mens. Zijn organisatieopstellingen dan wel iets voor mij?

In vele systeemopstellingen is gezien dat mensen die zichzelf typeren als nuchter, verrast zijn door de relevantie van wat zich toont in de systeemopstelling en de krachtige werking ervan.

Hoe ik mijn vraag het best kan formuleren is me vooralsnog niet duidelijk. Brengt deelname mij voldoende?

Wanneer je merkt dat er bij jou een vraag of verlangen is, en je merkt dat het tijd is om daar iets mee te doen,
dan is dat gegeven voldoende om in te brengen bij een opstelling.
Ook als de formulering van je vraag nog niet duidelijk is.
Dan ontdekken we samen wat actueel is voor jou in dat moment.

Als ik zelf geen vraag heb, is inschrijven voor een open opstellingendag/-middag/-avond dan zinvol?

Als er bij jou geen vraag opkomt, of de tijd laat
niet toe dat we (ook) op jouw vraag ingaan, geen nood!

Telkens weer blijkt dat systemische (organisatie-) opstellingen inzicht geven en helende werking hebben
voor iedereen die erbij aanwezig is.
Ongeacht of je degene bent die een vraag heeft ingebracht, of representant bent voor de vraag
van iemand anders of ‘gewoon’ toeschouwer bent.
Je zou de eerste niet zijn als je merkt dat een vraag die jij hebt ineens blijkt te zijn opgelost.

Hoe nodig is het dat andere mensen die belangrijk voor me zijn in mijn vraagstuk, ook fysiek aanwezig zijn?

Een systeemopstelling is geschikt voor iedereen die vanuit zijn of haar eigen plek wil kijken naar het geheel van het systeem in een vraagstuk.
Bijzonder aan systeemopstellingen is dat fysieke aanwezigheid van ‘echte’ betrokkenen uit team, organisatie of familie tijdens een systeemopstelling niet nodig is. Hoe dat precies komt is nog niet bekend, en tegelijkertijd is in systeemopstellingen telkens gezien dat bij representanten informatie aanwezig is die doorgaans buitengewoon relevant wordt ervaren, zowel door de vraag inbrenger als door anderen.

Het gegeven dat fysieke aanwezigheid van alle betrokkenen niet noodzakelijk is, kan ook belangrijke factor zijn in situaties waarin het niet zo vanzelfsprekend is dat alle betrokkenen tegelijk aanwezig zijn. Denk ook aan uiteenlopende vormen van conflicthantering en ADR (Alternative Dispute Resolution) zoals arbitrage, bindend advies, mediation, collaborative practice.